Бизнес Aкадемия

Балансирана система от показатели за ефективност (Balanced Scorecard) – какво представлява и как да я прилагаме

Предприемачество » Балансирана система от показатели за ефективност (Balanced Scorecard) – какво представлява и как да я прилагаме
балансирана система от показатели за ефективност

Научете какво представлява Балансираната система от показатели за ефективност, за какво служи и как да я прилагате във вашата фирма.

Балансираната система от показатели за ефективност (съкратено BSC) е един от най-важните и популярни инструменти за непрекъснато усъвършенстване, който се оказва от решаващо значение за подобряването на резултатите на компаниите. Научете какво представлява, кои са нейните предимства и недостатъци, както и как да я прилагате на практика.

 

Какво представлява Балансираната система от показатели за ефективност?

Балансираната система от показатели за ефективност (BSC) е модел за стратегическо управление, създаден през 1992 година от Робърт Каплан и Дейвид Нортън – професори в Харвард Бизнес Скул. Той позволява да се направи оценка на ефективността на фирмата по отношение на постигането на дългосрочни резултати. По този начин BSC включва не само финансови, но и нефинансови показатели, за да се добие по-глобален поглед по отношение на бизнеса. Този анализ следва да се извършва в 4 направления – финанси, клиенти, вътрешни процеси; обучение и развитие.

 

балансирана система от показатели за ефективност

Източник: EPM

 

За всяко направление трябва да се определят конкретни ключови показатели за ефективност (KPI), за да се оцени ефективността на дейността на компанията. Например приходите са най-ефективният показател от гледна точка на финансовото направление, но могат да се включат и други показатели като например марж или оперативни разходи (OPEX). За направлението, свързано с клиентите, нетната оценка на предпочитанията (Net Promoter Score (NPS)) или задържането на клиентите, са добри опции за оценка на ефективността.

В основата стоят визията и стратегията за бизнеса. Определянето на тези елементи обаче не попада във фокуса на Балансираната стратегия от показатели, което предполага, че тази информация вече съществува и е известна на компанията. Това е една от методологиите с най-голяма степен на съгласуване, когато става въпрос за оценката на ефективността, като се прилага във всички видове организации, включително и в електронната търговия.

 

За какво служи Балансираната система от показатели?

Балансираната система от показатели за ефективност успява да предложи проста и цялостна визия по отношение на това, което се случва в компанията, както и за факторите, спомагащи за нейния растеж. Сред основните предимства на Балансираната система са:

  • Яснотата на представяне пред всички служители на фирмата;
  • Стандартизиране на информацията в проста рамка, която дава единна визия за стратегическото бъдеще на компанията;
  • По-голямо съответствие между стратегическите цели и оперативните стратегии за постигане на поставените цели;
  • Възможността за непрекъснато актуализиране и насърчаване на непрекъснатото усъвършенстване;
  • Включване на материални и нематериални показатели в стратегията.

 

Кои са недостатъците на Балансираната система от показатели?

Все пак Балансираната система от показатели за ефективност (BSC) има някои недостатъци, а именно това, че е трудно да се определят нефинансови показатели за оценка. Освен това методът се счита за сложен от мнозина, като наистина може да не  бъде лесен за прилагане на оперативно ниво, тъй като повечето компании са свикнали да разглеждат успеха на компанията само от финансова гледна точка.

И накрая – Балансираната система от показатели за ефективност се фокусира главно върху вътрешните фактори за организацията, като не се обръща внимание на някои вътрешни фактори, като например конкуренцията, социално-икономическия контекст и външните заплахи.

 

Какво включва Балансираната система от показатели за ефективност?

Балансираната система от показатели за ефективност включва 4 направления, които трябва да се разработват заедно.

Финансово направление

Въпреки че това не е единствената променлива в уравнението, финансовите показатели играят важна роля по отношение на BSC. Тук трябва да се извърши оценка на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните цели на фирмата.

Някои от показателите, които трябва да вземете предвид са:

  • Възвръщаемост на инвестицията (ROI);
  • Цена за придобиване на клиент (CAC);
  • Средна стойност на продажбите за даден период;
  • Фактуриране.

Тези показатели могат да помогнат да се прецени дали компанията следва правилния път, за да постигне растеж.

Направление за клиента

В това направление се наблюдават показателите, които показват или могат да бъдат показателни за удовлетвореността на клиентите, като например лоялност, удовлетвореност или доходоносност на клиентите. Един от най-разпространените ключови показатели е доживотната стойност (Life-time Value (LTV)) на всеки клиент.

Направление за вътрешните процеси

За да се анализират вътрешните процеси, е необходимо да се вземат предвид  показателите за производителност, разходите и времето за разработване на нови продукти. По същество това направление разглежда процесите, свързани с иновациите, производството, логистиката, търговията, маркетинга, операциите и следпродажбеното обслужване.

Направление за обучение и развитие

Както подсказва самото име, това направление има за цел да се работи върху обучението в компанията, за да се постигнат поставените цели. Именно в тази област има показатели, които са свързани с удовлетвореността на служителите и тяхното обучение, или с прилагането на корпоративната култура.

 

Как се изготвя Балансирана система от показатели за ефективност?

За да сте сигурни, че сте разработили ефективна Балансирана система от показатели за ефективност, първото нещо, което трябва да направите, е да създадете таблица с 4-те перспективи, описани по-горе. После следвайте следните стъпки:

1.     Определете целите си

Определете си цели за всяко едно от направленията. Например за финансовото направление можете да си поставите целта да увеличите печалбата си с 20% през следващата година. По отношение на направлението за клиентите, можете да си поставите целта да увеличите клиентите, които са останали доволни, с 50% до края на годината.

2.     Определете показателите за оценка

След като вече сте определили целите, които желаете да постигнете, е време да определите показателите, чрез които ще оценявате до колко успешно постигате целите, които сте си поставили за всяко едно от направленията.

3.     Структурирайте действията

Това е етапът, в който да обмислите и да структурирате действията, които трябва да предприемете, за да постигнете целите във всяко едно от направленията. Например, за да постигнете финансовата цел за увеличаване на печалбата, може да се наложи да създадете платени кампании за увеличаване на трафика към вашия онлайн магазин.

4.     Попълнете създадената карта

Накрая попълнете таблицата със съответните направления, цели, показатели и действия, които трябва да предприемете. По този начин ще добиете по-добра визуална представа по отношение на вашата Балансирана система от показатели за ефективност.

Не забравяйте да информирате екипа си за създадената балансирана система от показатели и да давате ясна обратна връзка за случващото се, за да можете да коригирате плана, когато е необходимо.

 

Кой трябва да изготвя Балансираната система от показатели за ефективност?

Всяка компания, независимо нейните размери и от това в кой сектор развива своята дейност, може да се възползва от създаването на Балансирана система от показатели за ефективност. Тази методология може да бъде разработена на ниво ръководство на компанията, като важно е винаги да бъде споделяна с различните отдели, било то финансов отдел, „Човешки ресурси“, отдел „Маркетинг“ или отдел „Бизнес развитие“.

 

В OLX Business ще намерите всичко, от което се нуждаете, за да подобрите работата на своята фирма, като направите така, че да постигне растеж в онлайн пространството. И всичко това – с екип от експерти, които ще ви помогнат. Започнете да разширявате своя бизнес сега.

Be in touch with everything new

About B2B

Улесняваме растежа на бизнеса и устойчивото му развитие 

Търсене:

Бъди в течение с новото